Tlf 0707 28 7974 Naturvarden(a)gmail.com

Naturvärden

Rådgivning

Naturvärden erbjuder skötselplaner enligt önskemål, utvecklingsförslag, rapporter som ger översikt och informativa kartor och specialuppdrag efter behov. Ring gärna och fråga.

Ängskonsult

 • Inventering av ekologisk status och evt. hotbild på slåtterängar - arter, naturtyper
 • Inventering av potential för utvidgning och förbättring av ytor
 • Bedömning och effektivisering av arbetsmetoder - vilket påverkar naturvårdsresultatet i stor grad
 • Bedömning av ytors tidåtgång för slåtter, räfsning, fagning, röjning etc
 • Kurs för myndighetspersonal i dessa områden samt i praktisk utförande av åtgärder och lieslåtter

Hamlingskonsult

 • Inventering av potentiella nya hamlingar
 • Bedömning av åtgärder för redan hamlade träd och förväxta träd.
 • Bedömning av tidåtgång för hamlingsobjekt
 • Kurs för myndighetspersonal i dessa områden samt i praktisk utförande (Se kursbeskrivning)

Landskapsvårdskonsult
 • Inventering av befintliga och potentiella natur- och kulturvärden (exempelvis jätteträd, gärdsgårdar, fornminnen, åkerrösen, markanvändning genom tiderna, lämningar efter byggnader, skyddsvärda biotoper)
 • Bedömning av åtgärder för att gynna dessa eller tillgängliggöra dessa.
Naturvård
Rådgivning Inventering Entreprenad
Kurs & Guidning
Lieslåtterkurs Hamlingskurs Om företaget