Tlf 0707 28 7974 Naturvarden(a)gmail.com

Naturvärden

Inventering

Kontakta mig gärna inför funderingar på inventering. Det krävs inblick för att välja lämplig inventeringssätt.

Naturvärdesinventering (NVI) ss 199000:2014

 • Förstudie med inventering via rapporter och kartdatabaser (Geologi, värdefulla skogsmiljöer, ängs- och betesmarker, fornminnen, värdefulla eller signalerande arter)
 • Fältinventeringar inriktad efter önskemål.
  Detaljeringsgrad: Översikt, Medel, Detalj
  Tillval: Naturvärdsklass 4, Generellt biotopskydd, Värdeelement, Detaljerad redovisning av artförekomst, Fördjupad artinventering, Kartering av Natura 2000-naturtyp.
Specifik inventering

 • Nyckelbiotoper, Natura2000-naturtyper, andra naturtyper enligt önskemål
 • Rikkärr, ängar, betesmarker
 • Kärlväxter
 • Fåglar
 • Signalarter inom kryptogamer
 • Dag- och nattfjärilar, trollsländor, gräshoppor
 • Enskilda arter enligt önskemål
 • Landskapselement såsom jätteträd, gärdsgårdar, fornminnen, åkerrösen, markanvändning

Kunskapsdokumentation
Jag utför kunskapsdokumentation inom särskilda hantverk. Praktisk lieslåtter och hamling är två ämnen som jag har arbetat mycket med att beskriva. Förklarande ritningar, fotos och texter lägger jag stor vikt vid. Se två av mina böcker här: Öppna hamlingsmanual (Pdf 5,9 mb). Öppna Liehandboken (Pdf 68 mb)

Naturvård
Rådgivning Inventering Entreprenad
Kurs & Guidning
Lieslåtterkurs Hamlingskurs Om företaget